Nástěnka

Mimořádná opatření k zápisům k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat od 4.5. do 14.5. 2020 (14.5.2020 je považován za den zápisu a tímto dnem je zahájeno správní řízení ve věci přijetí dítěte do MŠ) bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


Žádosti a další potřebné tiskopisy, které jsou k dispozici na webových stránkách msloudu.dobrany.cz se do MŠ doručí:

 1. datovou schránkou jcjkqns
 2. emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
 3. poštou (zaslat do 14.5.2020)
 4. vhodit v obálce do poštovní schránky příslušné školy (MŠ Loudů, MŠ Stromořadí)
 5. v ojedinělých případech po předchozí dohodě na tel. čísle 725 843 208 nebo 606 083 528., zde je nutné dodržet veškerá platná nařízení: použití ochranných roušek

Zákonný zástupce doloží:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – včetně kontaktních údajů (telefon, email)
 2. Evidenční list
 3. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
 4. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte
 5. Prostou kopii rodného listu dítěte

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost při vyplňování dokumentů – vše řádně podepsali.

Po doručení dokumentů škola potvrdí přijetí a současně na emailovou adresu zákonného zástupce zašle registrační číslo, pod kterým bude žádost evidována.

 • ředitelka školy bude při přijímání dětí rozhodovat na základě stanovených kritérií
 • místo trvalého pobytu dětí vzhledem ke spádovosti dětí ověří ředitelka školy na matrice Městského úřadu Dobřany
 • ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem
 • v případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí rodič kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 • v případě, že má ředitelka školy pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může si vyžádat jejich originál nebo úředně ověřenou kopii
 • kladná rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly na vývěsce MŠ a na webových stránkách msloudu.dobrany.cz od 3.6.2020

Projekt

Projekt Objevujeme svět kolem nás CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001292 je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Rozhodnutí - výše úplaty

Stanovené platby na školní rok 2019/2020

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 420,- Kč

Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy
 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do obou budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 letděti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den42,- Kč/ den
Svačina7,-8,-
Oběd20,-23,-
Svačina7,-8,-
Pitný režim3,-3,-

Ceny jsou platné od 1.9.2019
Stravné se platí inkasem, které si provádí z účtu strávníka škola, vždy kolem 20. dne v měsíci následujícím po odběru stravy.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, děvčátka zástěrku, chlapci tepláky, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.

Z hygienických důvodů na smrkání jeden balíček papírových kapesníků.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Školní řád

Projekt: Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

V září loňského roku podala naše škola žádost o finanční příspěvek v rámci Rozvojového programu: „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V lednu letošního roku nám bylo sděleno, že jsem byli úspěšní a od ministerstva obdržíme částku

Náš projekt, který se jmenuje „Pojďte děti, budeme si povídat“ je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností dětí navštěvující MŠ Dobřany. Projekt je zaměřen na všechny věkové kategorie a cílem je nastavit systém logopedické prevence v MŠ tak, aby děti nemusely docházet v pozdním předškolním věku ke specializovaným logopedům do vzdálenějšího krajského města. Navázat aktivní spolupráci s rodiči v oblasti rozvoje řečových dovedností. Informace a podpora pro ostatní pedagogy na pravidelných poradách.

Dílčí cíle:

 1. Vytvoření podmínek pro poskytování logopedické prevence a individuální logopedické péče
 2. Zajištění dostatečného množství materiálního vybavení
 3. Vytvoření podmínek pro informovanost rodičů v oblasti narušené komunikační schopnosti
msmt
Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Zástupkyně řed.:
 • Marta Zahradníková
Učitelky:
 • Gabriela Krajčová
 • Veronika Kaňáková
 • Bc. Lenka Kollerová
 • Lucie Kačírková
 • Václava Loskotová
 • Martina Hrádková
 • Bc. Jana Kintrová
 • Jana Maxová
 • Mgr. Zuzana Farkašová
 • Lucie Reitšpiesová
Asistent pedagoga:
 • Helena Majerová
Školní asistent
 • Bc. Kristýna Holubová
Provozní pracovnice:
 • Lucie Kamodyová
 • Ivana Hatajová
 • Mária Ursínyová
 • Ivana Aschennberová
 • Anna Míková