TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDA:MYŠKY2017/18

s názvem:

POHÁDKY K NÁM V PYTLI LETÍ, S ČARODĚJKOU NA KOŠTĚTI“

Marta ZAHRADNÍKOVÁ

Gabriela KRAJČOVÁ

POHÁDKY Z KOUZELNÉHO PYTLE

BYLA JEDNA POHÁDKA,

ZAŤUKALA NA VRÁTKA,

NA DĚTI SE TĚŠILA

A VŠEM SE MOC LÍBILA.

V KOUZELNÉM PYTLI BYLA,

VŽDY KAŽDÉHO POTĚŠILA.

HODNÝM DĚTEM KAŽDÝ DEN,

SPLNILA JIM JEJICH SEN.

TŘÍDA MYŠKY:

 • máme právo se cítit ve školce, šťastně a mít podmínky pro radostné objevování, hravé učení a poznávání
 • chceme pracovat společně
 • chceme rádi pomáhat, kdykoliv nás o to někdo požádá
 • chceme spolu sdílet své nápady a nadání
 • chceme řešit problémy, tak abychom nikoho neuráželi, ani nezesměšňovali, aby se každý cíti dobře a mohl v klidu pracovat a hrát si

DŮLEŽITÉ ZÁSADY PRO VÝCHOVU DÍTĚTE:

 • pomáhat dítěti vypěstovat svou vlastní identitu.respektovat přitom jedinečnost a citlivě ho vést k probuzení všeho dobrého, co v něm je.učit ho kontrole všech negativních vlastností, které v sobě každý jedinec má.
 • pomáhat dítěti naučit se mít rádo sebe, protože tím bude schopno milovat druhé lidi
 • pomáhat dítěti získat pocit, že jeho cena je obsažena již v samotné jeho existenci.bez tohoto vědomí se lidé stávají závislí na druhých, kteří jimi manipulují a ponižují je.
 • pěstovat v dítěti sebeúctu.ta je založena na vědomí, že je milování hodné a hodnotné.vysoké sebevědomí neznamená nafoukanost, ale sebejistotu.
 • vzbudit v dítěti pocit, že je schopné ovládat své okolí.
 • pomáhat dítěti vytvářet si o sobě pozitivní představu.ta se vytváří slovy, neverbální komunikací a jednání druhých lidí.

/Psychložka Eva Rheinwaldová-Rodičovství není pro každého/

CHARAKTERISTIKA POSLÁNÍ TVP:

Třídní vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.Název školního vzdělávacího programu je: „VLÁČKEM SEM, VLÁČKEM TAM, S POHÁDKOU SVĚT POZNÁVÁM“.

Třídní vzdělávací plán naší třídy se jmenuje:“ POHÁDKY K NÁM V PYTLI LETÍ, S ČARODĚJKOU NA KOŠTĚTI“.

Vycházíme z toho, že celý svět by měl být pro děti jednou velkou pohádkou a proto převážně všechna témata vychází z různých pohádek a příběhů, díky jimž a s jejich pomocí si dětí budou vytvářet elementární poznatky o světě lidí, zvířat i techniky, jež nás všechny obklopuje.

Budeme dávat důraz na posloupnost, názornost, hledání odpovědí a vysvětlení a upřednostňovat kooperativní a prožitkové učení.

CÍLE TVP:

 • podněcovat děti k navazování citových kontaktů s ostatními dětmi i dospělými
 • umět naslouchat a vnímat pocity a přání druhých
 • předcházet dětským sporům a případné konflikty vhodně řešit
 • vést děti k tomu , aby si vážily společných hraček a předmětů v MŠ
 • vést děti k tomu, aby si vážily práce ostatních
 • vést děti k lásce k přírodě
 • podporovat u dětí kladný vztah k výtvarné a pracovní činnosti a seznamovat s různými výtvarnými a pracovními technikami
 • rozvíjet u dětí tělesné, pohybové, hudební a hudebně pohybové činnosti v rámci jejich možností,dovedností a schopností
 • podporovat a upevňovat řečovou a jazykovou techniku správné výslovnosti

CO NABÍZÍME DĚTEM A RODIČŮM:

 • příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ
 • v celém výchovném procesu klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte
 • společné akce (besídky, výlety, sportovní programy)
 • vstřícný postoj k potřebám a přání dětí . Podporujeme u dětí pocit bezpečí, radosti ,klidu a pohody
 • úzká spolupráce s rodiči – zakládáme si na co nejobsáhlejší informovanosti rodičů o činnostech a plánech školy – děje se tak formou týdenních přehledů o výchovně vzdělávací práci vyvěšených na nástěnce v šatně, formou informací na webových stránkách školy, články v obecním zpravodaji a zpravodaji „Rodičovník“
 • jsme vždy ochotni řešit jakýkoliv problém či připomínky ze stran rodičů
 • konzultační hodiny nad problémy dětí
 • nově nastupujícím dětem je umožněna postupná adaptace na prostředí i s přítomností rodiče
 • každému dítěti se podle možností a potřeby věnovat individuálně >vycházíme ze specifických potřeb ve vzdělávání

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI NA PRACOVIŠTI:

 • spolupráce s PPP Plzeň-jih (při posuzování školní zralosti,při řešení výchovných problémů s dětmi)
 • spolupráce se z ZŠ – návštěvy dětí v 1. třídě ZŠ, jsme zváni na vystoupení žáků ZŠ , kteří pro nás pořádají vystoupení
 • výrobky našich dětí jsou každoročně vystaveny a vyhodnoceny na výtvarné soutěži „Dobřanské pohledy“,pořádané ZŠ
 • spolupráce se ZUŠ – každoročně probíhá průzkum hudebnosti, žáci ZUŠ pro nás pořádají koncerty, kde se děti seznamují s hudebními nástroji
 • spolupráce s knihovnou – pro děti připravují pracovnice knihovny besedu, spojenou s prohlídkou prostředí, naše MŠ se zapojila do projektu : „Do knihovny pro knížku i za zábavou“,tento projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti, pomůže dětem najít cestu ke knize a představí jim prostředí knihovny
 • naše MŠ se též zapojila do celorepublikového projektu :“Celé Česko čte dětem“

NABÍDKA NADSTANDARTNÍCH ČINNOSTÍ:

 • na škole prováděna logopedická péče, kdy se pracuje s vybranými dětmi a jejich rodiči
 • probíhá kroužek anglického jazyka, výtvarný, hudební a hry na zobcovou flétnu
 • děti se zúčastňují na předplavecké výuce

VĚCNÉ PODMÍNKY TŘÍDY:

Třída „Myšky“ se nachází v prvním patře budovy.Je situována na jih s výhledem do zahrady.Třída i herna jsou prostorné, rozdělené koženkovou shrnovací stěnou.Jsou účelně vybaveny vzhledem k věku 4-6 letých dětí.Ke třídě přísluší i další místnosti situované na sever a to šatna dětí, umývarna, toalety, místnost na ukládání lehátek a na hračky.

V tomto školním roce dochází do naší třídy 28 dětí.Předškolních je ,dětí narozených na podzim ,4-5 letých je

PROVOZ TŘÍDY:

 • v MŠ se pravidelně střídají činnosti volné a řízené
 • denní řád je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci provozu
 • rodiče mají možnost přivádět a vyzvedávat své děti podle svých potřeb a možností
 • rodiče mají povinnost předávat děti učitelce ve třídě, což je jedním z předpokladů vzájemného denního kontaktu
 • po příchodu následuje přivítání dětí
 • společná svačina – děti si samy donáší jídlo i pití
 • řízená činnost spojená s volnou činností
 • před vycházkou – příprava ke stolování (oběd)-prostírky
 • před obědem děti pomáhají s roznosem talířů a příborů,nápojů
 • po obědě – hygiena před odpoledním klidem – čištění zubů
 • před odpoledním klidem čteme pohádky a příběhy, dáváme si hádanky
 • pitný režim je zajištěn v dostatečné míře po celý den – děti se samy obsluhují