Ferdova kouzelná šála plná pohádek

Třídní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání třídy Mravenčků

Školní rok: 2015/2016

Záměr TVP

Podporovat a upevňovat u dětí tělesný rozvoj, pocit bezpečí, zdraví, osobní spokojenost a zkvalitňovat jeho fyzickou a duševní pohodu a rovnováhu pomocí témat z TVP. Vést děti k aktivnímu poznávání světa a objevování neznámého. Rozvíjet u dětí schopnost komunikovat, spolupracovat, rozhodovat se a naslouchat ostatním.

Podporovat zvídavost, samostatně se rozhodovat a naslouchat ostatním.

Na základě tvořivé činnosti, situačního a prožitkového, kooperačního učení ve spontánních i řízených činnostech a hrách, vést děti k naplnění klíčových kompetencí podle RVP PV.

Upevnit prosociální, kooperativní a pohybové dovednosti tak, aby bylo schopno zvládnout nástup do 1. Třídy ZŠ.

Charakteristika třídního vzdělávacího plánu

Třídní vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program má název „Vláčkem sem, vláčkem tam, s pohádkou svět poznávám“.

Náš třídní vzdělávací plán se jmenuje „Ferdova kouzelná šála plná pohádek“. Při jeho tvorbě jsme vycházely z toho, že celý svět je pro děti barevný a svým způsobem i pohádkový. Každé téma vychází z pohádky a její pomocí vytváří elementární poznatky o světě lidí, zvířat, kultury, přírody i techniky, jež nás obklopuje.

Každý integrovaný blok má 3 nebo 5 podtémat, která jsou přizpůsobena potřebám dětí a vedou je k přirozenému a zdravému rozvoji jejich osobnosti, umožnění seberealizace, podpoře samostatnosti a získání praktických dovedností. Vždy se snažíme v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. je pro nás důležité co dítě prožívá, co cítí, co se učí...

Při práci s dětmi vždy dbáme na posloupnost, názornost, kladení mnoha otázek, na které děti samy hledají odpovědi a vysvětlení, upřednostňujeme kooperativní a prožitkové učení.

Vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy je možné průběžně přizpůsobovat.

TVP je plán otevřený, který se může během školního roku měnit a doplňovat podle očekávaných kompetencí dětí, jejich individuálních potřeb a zájmů a návrhu rodičů.

1. 1. KLUCI, HOLKY JEDEME DO POHÁDKOVÉ ŠKOLKY

O čem

Já a kamarádi, já a dospělí ve školce, vím, kde mám své místo, ví, kam patří všechny hračky, poznám prostředí celé školky, dodržuji dohodnutá pravidla.

Podtéma:

 • Šikovní mravenci
 • Tajemství staré jabloně
 • Když si skřítkové hrají s barvičkami

Dílčí vzdělávací cíle (co podporujeme):

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

1. VLÁČKEM KOUZELNOU PODZIMNÍ PŘÍRODOU

O čem

Poznávám a vnímám rozdíly a změny v přírodě a kolem sebe, znám spoustu nových věcí, mám představu co je dobře a co je špatně, vnímám a poznávám, že je svět barevný.

Podtéma:

 • Když si vítr hraje s listím
 • Dráček Papíráček aneb jak to bylo s míčkem Flíčkem
 • Mravenčí poklady
  • O klíči
  • Lesní království

Dílčí vzdělávací cíle (co podporujeme):

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách

3. VLÁČEK PLNÍ PŘÁNÍ

O čem:

Vím, že přijde čert a Mikuláš, že budou Vánoce, naučíme se vánoční koledy, líbí se mi vyzdobená škola, třída, byt, taky jsem pomáhal, připomenu si zvyky a tradice.

Podtéma:

 • O čertovi
 • O čertu Kopytníkovi
 • O kouzelném zvonečku

Dílčí vzdělávací cíle (co podporujeme):

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj estetického vkusu